Strona główna | Wsparcie materialne | Stypendia
 

 

Pismo okólne Rektora 41/2014 w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego w roku akademickim 2014/2015
Wysokość stawek stypendium socjalnego w roku akademickim 2014/2015


Pismo okólne Rektora w sprawie w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015
Procedury przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015


Ważna informacja dla studentów wydziałów Architektury, Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemicznego, Inżynierii Środowiska oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Informacja dla osób rozpoczynających studia w roku akademicki 2014/2015


Uwaga, osoby rozpoczynające studia na Politechniki Wrocławskiej roku akademicki 2014/2015
Zasady przyznawania stypendiów w roku akademicki 2014/2015


Uwaga, zmiany w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej
Zarządzenie Wewnętrzene 80/2014


Propozycja listy rankingowej studentów dot. stypendiów w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015:
Lista rankingowa W-1
Lista rankingowa W-2
Lista rankingowa W-3
Lista rankingowa W-7
Lista rankingowa W-12


Wszyscy studenci Politechniki Wrocławskiej, po spełnieniu określonych warunków, mogą starać się o różnego rodzaju stypendia. W ramach pomocy materialnej, student Politechniki Wrocławskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

Stypendium socjalne

Może je otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej – pod uwagę brana jest wysokość dochodu, przypadająca na jednego członka rodziny i nie przekraczająca określonej kwoty (jego wysokość jest corocznie aktualizowana).

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Otrzymuje je student na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ. Nie jest uzależnione od sytuacji materialnej.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Studencki Programu Stypendialny Rady Miasta Wrocławia
Szczegółowe informacje dotyczące SPS Rady Miasta Wrocławia znajdują się na stronie.


Stypendium z funduszu własnego Politechniki Wrocławskiej
Przeznaczone jest dla wyjątkowo aktywnych studentów Politechniki Wrocławskiej bez względu na typ i rodzaj studiów (minimum trzysemestralnych).Stypendium może być przyznane niezależnie od innych stypendiów. Stypendium może być przyznane wielokrotnie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.Ponadto najlepsi studenci i absolwenci Politechniki Wrocławskiej mogą również liczyć np. na stypendia przyznawane przez firmy i instytucje współpracujące z uczelnią, czy też dziekana wydziału, na którym studiują.

 

Zasady przyznawania finansowych świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej określa Zarządzenie Wewnętrzne 80/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

Załącznik
Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

 

Załącznik nr 1

Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta


Załącznik nr 2
Kategorie i stawki stypendium socjalnego, stypendium specjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentówZałącznik nr 3

Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów


Załącznik nr 4

Wykaz gmin i powiatów, z których studenci nie mogą pobierać stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki


 

Załącznik nr 5

Wniosek o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki 


Załącznik nr 6
Wniosek  o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen (ZW 66/2012)


Załącznik nr 7

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne


Załącznik nr 8

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym


Załącznik nr 9

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych


Załącznik nr 10

Wniosek o zapomogę


Załącznik nr 11

Podanie do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach


Załącznik nr 12
Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Załącznik nr 13
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym


Załącznik nr 14
Oświadczenie studenta do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości


Załącznik nr 15
Oświadczenie studenta o braku zmiany sytuacji materialnej


  

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty